ปรัชญา/ภารกิจ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560)
ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างคุณภาพบัณฑิต คิดผลงานใหม่ เสริมประชาธิปไตย พัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่นไทยสู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นองค์กรวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีคุณธรรมมีความรู้ด้านวิชาการและปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยสอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษาและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้สหวิทยาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบูรณาการศาสตร์สากลเพื่อท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกลมกลืนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาระบบกลไกคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการและ/หรือศูนย์วิจัยที่ได้มาตรฐานสากล
5. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
6. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
7. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อผลิตบัณฑิต ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น
2. เพื่อดำเนินการค้นคว้าและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
3. เพื่อให้มีการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นโยบายและทิศทางการพัฒนา (Policy and Direction)

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. สร้างแหล่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long  Learning)
3. พัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศึกษาและสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
8. จัดตั้งห้องปฏิบัติการและ/หรือศูนย์วิจัยเพื่อได้มาตรฐานสากล
9. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. สร้างเครือข่ายด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายในและนอกท้องถิ่น
11. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
12. ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Share to...