ผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

ดร.วันชาติ  สุพรมพิทักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

 

ผศ.ภควดี  ศิริหล้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Share to...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 (รอบรับตรง)แล้ววันนี้
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<