บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางชฎาพร บุตรวิไล
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุภัทตรา พันธุวาปี
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์ เขียวทองสี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายไพโรจน์ บุตรเพ็ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(สาขาวิศวกรรมการจัดการ)

นายสุรชัย กองชนิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(สาขาเทคโนโลยีโยธา)

นายเชาวฤทธิ์ ศรีหา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(สาขาวิศวกรรมการผลิต)

นายปราม นามวงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(วิศวกรรมการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

นายเสน่ห์ชาย จันทะวัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่นักการ

นางสุขสงวน จันทะวัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่นักการ

 

 

Share to...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 (รอบรับตรง)แล้ววันนี้
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<