บุคลากรสายวิชาการ

อ.สมภพ เพ็ชรดี

อ.อุดมพล นาอุดม

 

อ.เกียรติชาย ชาติมาลากร

อ.โกเมนทร์ พร้อมจะบก

 

อ.นพรัตน์ พันธุวาปี

อ.ศิวกร แก้วรัตน์

ผศ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์

ผศ.ชัชชัย พีรกมล

ผศ.ดร.ชัยยศ  คำมี

ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

อ.ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

ผศ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

ผศ.กิตติกร ศรีลานนท์

ดร.เมืองมล เสนเพ็ง

ผศ.กานต์ จันทระ

อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ

อ.วุฒิภัทร จำรัสแนว

อ.เปรมชัย  มูลหล้า

ผศ.ณัฐชัย  โปธิ

 

Share to...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 (รอบรับตรง)แล้ววันนี้
>>>คลิกดูรายละเอียด<<<