ยินดีต้อนรับสู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมนูหลัก
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
หน่วยงานภายใน
หลักสูตรประจำคณะ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์
เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
แหล่งเชื่อมโยงความรู้
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(F.T.I.)
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- เครือข่ายอุดมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 47100 โทรสาร. 0-4283-5232