ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ
ตำแหน่ง :คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
Telephone :042-835223
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม