[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 175 / )
    

       เพื่อให้การดำเนินการสรรหาการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ( 204 / )
    

       คณะกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกออมทรัพย์ ครูเลย จำกัด ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและพัฒนา ( 182 / )
    

       สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำประกาศเรื่อง การเสนอโครงการเพื่อ ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย พื้นที่ดำเนินโค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2559 ( 203 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา ความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559 ( 173 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรเพื่อขอรับ ทุนไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม "งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2559" ( 173 / )
    

       คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม “งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ บริเวณลานห้องโถง ชั้น 2 อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ( 224 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและพัฒนา ( 159 / )
    

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ( 171 / )
    

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ( 203 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของ นักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>